Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

ΣΧΕΔΙΑ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021 – 2027

Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) του Μεταποιητικού Τομέα και Άλλων Στοχευμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων

Δικαιούχοι του σχεδίου

Νέες ή υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις του μεταποιητικού τομέα και άλλων στοχευμένων οικονομικών δραστηριοτήτων

Σκοπός του σχεδίου

H υποστήριξη, ανάπτυξη και προώθηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα και άλλων στοχευμένων οικονομικών δραστηριοτήτων που βρίσκονται εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε περιοχές της Κύπρου που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδικότεροι Στόχοι Σχεδίου:

 • Η ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων που θα βελτιώσουν την τεχνολογική στάθμη, την παραγωγική διαδικασία και την παραγωγικότητα τους.
 • Η δημιουργία νέων μονάδων και η τόνωση της επιχειρηματικότητας.
 • Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Χρηματοδότηση Σχεδίου

Το Σχέδιο θα συγχρηματοδοτηθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ε.Ε. στα πλαίσια της Πολιτικής Συνοχής στην Κύπρο κατά την ΠΠ 2021-2027.

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες του Σχεδίου ανέρχεται στα €50 εκατομμύρια. Ο προϋπολογισμός αυτός δύναται να τροποποιηθεί.

Περίοδος Εφαρμογής Σχεδίου

Το Σχέδιο θα εφαρμόζεται κατά την ΠΠ 2021-2027 και οι δυνητικοί Δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις/ προτάσεις σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, οι οποίες θα ορίζονται στην σχετική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων (ΠρΥΠ).

Η Πρόσκληση θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ), και συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Βιομηχανίας & Τεχνολογίας (www.mcit.gov.cy/sit).

Ως μεταποιητικές δραστηριότητες χαρακτηρίζονται οι δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στον Τομέα C, στους Στατιστικούς Κώδικες Οικονομικών Δραστηριοτήτων, 2008 (με βάση το Σύστημα Ταξινόμησης Οικονομικών Δραστηριοτήτων NACE Αναθ. 2, της Ε.Ε.).

Εκτός των ΜΜΕ του Μεταποιητικού Τομέα, το σχέδιο καλύπτει και ‘’Άλλες νέες ή υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις’’ που εμπίπτουν στις πιο κάτω οικονομικές δραστηριότητες:

 1. Παραγωγή βρώσιμου και μη βρώσιμου πάγου (τομέας D – 35.30.2)
 2. Υπηρεσίες αποσυναρμολόγησης άχρηστων αντικειμένων/ μηχανών (τομέας Ε – 38.31.1)
 3. Ανακύκλωση μεταλλικών και μη μεταλλικών απορριμμάτων και υπολειμμάτων (τομέας Ε – 38.32.1)
 4. Τεχνικές Δοκιμές & Αναλύσεις (τομέας M – 71.20.9). Για σκοπούς χορηγίας θα καλύπτονται μόνο οι πιο κάτω κατηγορίες:
  • Χημεία Τροφίμων & Ποτών
  • Εργαστήρια Δοκιμών για Βιομηχανικά Προϊόντα
 5. Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη μηχανική (τομέας M – 72.19.9). Για σκοπούς χορηγίας θα καλύπτεται μόνο η πιο κάτω κατηγορία:
  • Σχεδίαση προϊόντων και ετοιμασία πρωτότυπων (prototypes) για σκοπούς βιομηχανικής παραγωγής.
 6. Ατμοκαθαριστήρια / Πλυντήρια Ρούχων (τομέας S – 96.01.1 & 96.01.2)

Στις επιλέξιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες δεν περιλαμβάνονται οι πιο κάτω:

 • Δραστηριότητες επιχειρήσεων που σχετίζονται με την πρωτογενή παραγωγή ή μεταποίηση ή εμπορία γεωργικών προϊόντων.
 • Δραστηριότητες που σχετίζονται με τους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

Για τους Δικαιούχους του Σχεδίου πρόσθετα θα πρέπει να ισχύουν τα εξής:

 • Το ελάχιστο ύψος της προτεινόμενη επένδυσης (επιλέξιμες δαπάνες) ορίζεται στις €10.000.
 • Επιχείρηση που εγκρίθηκε για επιχορήγηση από άλλο Σχέδιο / Πρόγραμμα για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες δεν δικαιούται χορηγία από το παρόν Σχέδιο.
 • Δεν επιτρέπεται η χορήγηση ενίσχυσης σε προβληματικές επιχειρήσεις

Ύψος Δημόσιας Χρηματοδότησης

Η ένταση της χορηγίας (% χορηγίας) ανέρχεται στο 60% των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης.

Το υπόλοιπο ποσό πέραν της Δημόσιας Χρηματοδότησης (χορηγίας) για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού θεωρείται ίδια συμμετοχή για την υλοποίηση του έργου. Η ίδια συμμετοχή δύναται να καλυφθεί είτε με δανεισμό από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα είτε με ίδιους πόρους

Επιλέξιμες Δαπάνες

Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών

 1. ΑΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – Υπολογιζόμενο Κόστος
  • Κτήρια (Ανέγερση ή επέκταση κτηρίων)
 2. ΑΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – Πραγματικό Κόστος
  • Κτήρια – Διαμόρφωση / Διαρρύθμιση Κτηρίων
  • Καινούργια Μηχανήματα / Εξοπλισμός
  • Μεταφορικά Μέσα
 3. ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – Υπολογιζόμενο Κόστος
  • Άλλα Έξοδα – Κατ’ αποκοπή ποσοστό 7% (flat rate) το οποίο θα υπολογίζεται επί του συνόλου των άμεσων επιλέξιμων δαπανών                              

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Σημειώνεται ότι οι δαπάνες θεωρούνται επιλέξιμες εάν έχουν πραγματοποιηθεί μετά την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης στα πλαίσια του Σχεδίου

Υποβολή Προτάσεων

Αιτήσεις/ Προτάσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://fundingapps.mcit.gov.cy κατά την περίοδο υποβολής αιτήσεων που θα καθορίζεται με σχετική ανακοίνωση του ΥΕΕΒ.

Το Έντυπο Υποβολής της Πρότασης θα πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένο και να επισυνάπτονται όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα που ζητούνται σ’ αυτό.

ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ή/ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ή/ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ.

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε…

Ανάλυση υπηρεσιών μας σε ότι αφορά το Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) του Μεταποιητικού Τομέα και Άλλων Στοχευμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων

 • Πλήρης ενημέρωση σας για όλες τις απαιτήσεις του εν’ λόγω σχεδίου χορηγιών
 • Παροχή συμβουλών, οδηγιών και κατευθυντήριων γραμμών, στα πλαίσια του νέου επιχειρησιακού σας προγράμματος / επένδυσης και σε συνδυασμό με την επίτευξη των στόχων και απαιτήσεων του επιχορηγημένου σχεδίου
 • Εκπόνηση Τεχνοοικονομικής Μελέτης
 • Ηλεκτρονική Υποβολή της αίτησης του σχεδίου
 • Οδηγίες για την συλλογή των απαιτούμενων δικαιολογητικών εγγράφων / κατάστασεων, κλπ που πρέπει να επισυναφθούν με την αίτηση του σχεδίου.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας.

Ανάλυση υπηρεσιών μας σε ότι αφορά το Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) του Μεταποιητικού Τομέα και Άλλων Στοχευμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων

 • Πλήρης ενημέρωση σας για όλες τις απαιτήσεις του εν’ λόγω σχεδίου χορηγιών
 • Παροχή συμβουλών, οδηγιών και κατευθυντήριων γραμμών, στα πλαίσια του νέου επιχειρησιακού σας προγράμματος / επένδυσης και σε συνδυασμό με την επίτευξη των στόχων και απαιτήσεων του επιχορηγημένου σχεδίου
 • Εκπόνηση Τεχνοοικονομικής Μελέτης
 • Ηλεκτρονική Υποβολή της αίτησης του σχεδίου
 • Οδηγίες για την συλλογή των απαιτούμενων δικαιολογητικών εγγράφων / κατάστασεων, κλπ που πρέπει να επισυναφθούν με την αίτηση του σχεδίου.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας.