Σχέδιο Νέας Επιχειρηματικότητας

ΣΧΕΔΙΑ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021 – 2027

Τίτλος Σχεδίου: Σχέδιο Ενίσχυσης Νέας Επιχειρηματικότητας

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ανακοινώνει την Προκήρυξη 2021 για υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια του Σχεδίου Ενίσχυσης Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας το οποίο περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα «Θ.Αλ.Ε.Ι.Α» 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α) της Ε.Ε. και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας δίνοντας έμφαση σε ειδικές ομάδες πληθυσμού όπως είναι οι νέοι και οι γυναίκες που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά σε οποιανδήποτε οικονομική δραστηριότητα εξαιρουμένων αυτών που αναφέρονται στους Οδηγούς των Σχεδίων, αξιοποιώντας τις γνώσεις τους, την εμπειρία, την κατάρτιση και τα ταλέντα τους.

 • Δικαιούχοι:
  Νέοι και νέες, άνδρες και γυναίκες που διαμένουν νόμιμα σε περιοχές που ασκείται αποκλειστικός έλεγχος από την Κυπριακή Δημοκρατία τους τελευταίου έξι μήνες και έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε εργασία.
 • Άνεργοι ή μισθωτοί
 • Νέοι και νέες ηλικίας 18-29, άνδρες 30-50 και γυναίκες 30-55
 • Δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα τους τελευταίους έξι μήνες πριν την υποβολή της αίτησης τους, δηλαδή δεν ήταν αυτοεργοδοτούμενοι ή δεν είχαν συμμετοχή σε ενεργή επιχείρηση πέραν του 25%

Η ένταση της χορηγίας ανέρχεται 70% στους νέους ηλικίας 18-29 ενώ για άνδρες ηλικίας 30-50 και γυναίκες ηλικίας 30-55 η ένταση της χορηγίας θα ανέρχεται στο 60%. Η χορηγία υπολογίζεται πάνω στο κόστος των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης (εξοπλισμός, κτίρια – αγορά, κτίρια – ανέγερση, κτίρια – ανακαίνιση/ διαμόρφωση χώρων, προβολή-προώθηση) με ανώτατο επιλέξιμο προϋπολογισμό ανά επιχείρηση τις €120.000 για δραστηριότητες που αφορούν τη μεταποίηση, τις υπηρεσίες, ηλεκτρονικό εμπόριο και τουρισμό.

Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διατεθεί για τις ανάγκες του Σχεδίου ανέρχεται στα €30 εκατομμύρια. Ο προϋπολογισμός αυτός δύναται να τροποποιηθεί.

Οι ενδιαφερόμενοι προτρέπονται όπως μελετήσουν προσεκτικά τις πρόνοιες του Οδηγού του Σχεδίου, τo Υπόδειγμα Εντύπου Αίτησης καθώς και τον Κατάλογο των Απαιτούμενων Δικαιολογητικών, στον πιο κάτω σύνδεσμο:

Σχετικά Αρχεία

 

Η σειρά προτεραιότητας θα καθορίζεται με βάση τη σειρά υποβολής των προτάσεων (άμεση αξιολόγηση) και το ανώτατο ποσό εγκρίσεων δεν θα ξεπεράσει το διαθέσιμο προϋπολογισμό της Πρόσκλησης.

Σημειώνεται ότι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στο ηλεκτρονικό Σύστημα Σχεδίων Χορηγιών (ΣΥΣΧΧΟ) του ΥΕΕΒ από τις 17 Μαϊου 2021 μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2021 ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Τα σχετικά έντυπα υποβολής των αιτήσεων θα πρέπει να υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα https://fundingapps.mcit.gov.cy χρησιμοποιώντας τους φυλλομετρητές Chrome, Firefox και Edge.

 

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε…

Ανάλυση υπηρεσιών μας σε ότι αφορά το Σχέδιο Χορηγιών Νέας Επιχειρηματικότητας

 • Πλήρης ενημέρωση σας για όλες τις απαιτήσεις του εν’ λόγω σχεδίου χορηγιών
 • Παροχή συμβουλών, οδηγιών και κατευθυντήριων γραμμών, στα πλαίσια του νέου επιχειρησιακού σας προγράμματος / επένδυσης και σε συνδυασμό με την επίτευξη των στόχων και απαιτήσεων του επιχορηγημένου σχεδίου
 • Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου (Business Plan)
 • Ηλεκτρονική Υποβολή της αίτησης του σχεδίου
 • Οδηγίες για την συλλογή των απαιτούμενων δικαιολογητικών εγγράφων / εντύπων, κατάστασεων, κλπ που πρέπει να επισυναφθούν με την αίτηση του σχεδίου.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας.

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε…

Ανάλυση υπηρεσιών μας σε ότι αφορά το Σχέδιο Χορηγιών Νέας Επιχειρηματικότητας

 • Πλήρης ενημέρωση σας για όλες τις απαιτήσεις του εν’ λόγω σχεδίου χορηγιών
 • Παροχή συμβουλών, οδηγιών και κατευθυντήριων γραμμών, στα πλαίσια του νέου επιχειρησιακού σας προγράμματος / επένδυσης και σε συνδυασμό με την επίτευξη των στόχων και απαιτήσεων του επιχορηγημένου σχεδίου
 • Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου (Business Plan)
 • Ηλεκτρονική Υποβολή της αίτησης του σχεδίου
 • Οδηγίες για την συλλογή των απαιτούμενων δικαιολογητικών εγγράφων / εντύπων, κατάστασεων, κλπ που πρέπει να επισυναφθούν με την αίτηση του σχεδίου.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας.