Σχέδιο Έναρξης Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

Νέα προκήρυξη του σχεδίου ‘Ενίσχυση Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας’ αναμένεται να ανακοινωθεί από το αρμόδιο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, περί τα τέλη του έτους 2023 με αρχές του νέου έτους 2024.

Το σχέδιο αυτό στηρίζει με επιχορήγηση νέους επιχειρηματίες, καλύπτοντας ένα πολύ σημαντικό μέρος του κόστους επένδυσης για την ανάπτυξη της δικής τους επιχείρησης στους τομείς των Υπηρεσιών, του Τουρισμού (συμπεριλ. της εστίασης), της Μεταποίησης και του Ηλεκτρονικού Εμπορίου.

Το ανώτατο ποσό συνολικής επένδυσης που επιχορηγείται μπορεί να ανέλθει μέχρι τις €120,000, με κατώτερο ποσό επένδυσης τις €10,000.

Δικαιούχοι του σχεδίου είναι νεαρά άτομα ηλικίας 18 – 29 ετών (με επιχορήγηση 70% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών – δηλ. μέχρι τις €84.000), άνδρες ηλικίας από 30 – 50 ετών (με επιχορήγηση 60% – μέχρι τις €72.000) και γυναίκες ηλικίας από 30 – 55 ετών (με επιχορήγηση 60% – μέχρι τις €72.000).

Οι δικαιούχοι για να θεωρούνται ως νέοι επιχειρηματίες, δεν θα πρέπει τους τελευταίους 6 μήνες πριν την υποβολή της σχετικής αίτησης τους, να ήταν μέτοχοι σε επιχειρήσεις ή αυτοτελώς εργαζόμενοι.

Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών του Σχεδίου

 • Καινούργιος εξοπλισμός
 • Ειδικές εγκαταστάσεις
 • Κτιριακές εγκαταστάσεις
 • Προβολή και προώθηση
 • Άλλες δαπάνες μέχρι 7% των συνολικών άμεσων επιλέξιμων δαπανών
Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν ένα πλήρες υποστηρικτικό πακέτο και το οποίο αφορά:

 • Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη μίας κερδοφόρας και υγιής επιχείρησης και την άντληση της επιχορήγησης του σχεδίου.
 • Την ενημέρωση και πλήρη πληροφόρηση και καθοδήγηση σας καθ’ όλα τα στάδια για την υποβολή της αίτησης με τα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά / παραστατικά.
 • Την ετοιμασία και υποβολή Επιχειρηματικού Πλάνου στα πλαίσια της αίτησης και για σκοπούς σωστής οικονομικής ανάπτυξης της νέας σας επιχείρησης.
 • Την συνεχή παροχή υποστήριξης σας μετά και την έγκριση της αίτησης σας στα πλαίσια της υλοποίησης του σχεδίου και της λειτουργίας της επιχείρησης σας.

Η ομάδα μας περιλαμβάνει ένα άρτιο σύνολο από προσοντούχα και καταρτισμένα άτομα, με πολυετή πείρα και εμπειρία στο αντικείμενο.

Στόχος και επιδίωξη μας, είναι πάντα να προσδίδουμε αξία σε όλο το πελατολόγιο μας και να αποτελούμε σημαντικό παράγοντα στην υλοποίηση των στόχων και σχεδίων τους. Όλα αυτά, πάντα σε πνεύμα συνεργασίας, εχεμύθειας και ενός ευχάριστου και φιλικού περιβάλλοντος.

Περισσότερες πληροφορίες του σχεδίου θα ανακοινωθούν κατόπιν και της σχετικής ενημέρωσης και ανακοίνωσης του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας.

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε

Οι υπηρεσίες μας για τα εν΄λογω σχέδια περιλαμβάνουν ένα πλήρες υποστηρικτικό πακέτο και το οποίο αφορά:

 • την ενημέρωση και πλήρη πληροφόρηση και καθοδήγηση σας καθ’ όλα τα στάδια για την υποβολή της σχετικής αίτησης
 • την καθοδήγηση σας για τη λήψη όλων των σχετικών δικαιολογητικών και παραστατικών που απαιτούνται στην υποβολή της άιτησης σας.
 • την ετοιμασία και υποβολή Τεχνοοικονομικής Μελέτης (στις περιπτώσεις που απαιτείται).

Το κόστος των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών που αφορούν την ετοιμασία Τεχνοοικονομικής Μελέτης μπορεί να επιχορηγηθεί (περιλαμβάνεται στις επιλέξιμες δαπάνες).

Η ομάδα μας περιλαμβάνει ένα άρτιο σύνολο από προσοντούχα και καταρτισμένα άτομα, με πολυετή πείρα και εμπειρία στο αντικείμενο.

Στόχος και επιδίωξη μας, είναι πάντα να προσδίδουμε αξία σε όλο το πελατολόγιο μας και να αποτελούμε σημαντικό παράγοντα στην υλοποίηση των στόχων και σχεδίων τους. Όλα αυτά, πάντα σε πνεύμα συνεργασίας, εχεμύθειας και ενός ευχάριστου και φιλικού περιβάλλοντος.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας.